Home Сочинения абая кунанбаева


Сочинения абая кунанбаева


В сатирических стихах "Наконец, волостным я стал... Знаток 408 , на голосовании 5 лет назад Абай Кунанбаев - великий поэт, писатель, общественный деятель, основоположник современной казахской письменной литературы, реформатор культуры в духе сближения с русской и европейской культурой на основе просвещенного либерального ислама. Ол таби?ат аясында ?сіп, оны с?йе білді. ?айткенмен де, таби?ат к?ркем ?дебиеттен ?лкен орын алды. ?айткенмен де, таби?ат к?ркем ?дебиеттен ?лкен орын алды. Сонды?тан болар, бір-бірімен ты?ыз байланысты. Екі ?асырды? ку?сі бол?ан Жамбылды? жасына.... ?аза? хал?ыны? ?лы а?ыны Ж?регі?ні? т?біне тере? бойла, Мен бір ж?мба? адаммын, оны да ойла. А?ынны? д?ниеге келгеніне бір жарым ?асыр,ал ?зіні? м??гі ?лмес шы?армаларымен хал?ына с?зді? ?лы ма?ынасында ?стазды? ете баста?анына ?асырдан астам уа?ыт ?тті. Біреулер таби?ат ар?ылы ?мір с?ретін, біреулер таби?атты суреттеу ар?ылы к??іл-к?йін, ?з к?з?арасын айтып берді. Ал кейбіреулер белгілі бір кезе?дерде ?мірдегі к?рес-тартыстардан безіп, таби?атты ?ана жырлап, ?мірден безу к?йгейін тартты. Непревзойдённый мастер казахского стиха "Из времени выпадает миг... Содан бері оны? артына ?алдырып..... ?аза? хал?ыны? ?лы а?ыны Ж?регі?ні? т?біне тере? бойла, Мен бір ж?мба? адаммын, оны да ойла. Ол таби?ат аясында ?сіп, оны с?йе білді. Абай ??нанбай?лы мен Жамбыл Жабаев — замандас а?ындар. Ма?ызын жоймау былай т?рсын,заман ?згеріп,?о?амды? санада к?рт сапырылыстарпайда бол?ан сайын б?л ?азына ?зіні? жа?а бір ?ырларымен жар?ырай ашылып,?адірін арттыра т?сетініне Абайдан кейінгі уа?ыт ай?ын к?з жеткізді. И?, ?зі ?мір кешкен ж?не ?ле? жаз?ан ?асыр ?шін Абай ж?мба? болды. Абайды тану - ?аза?ты? ?зін-?зі тануыны?, басы да, со?ы да! Сюжеты поэм "Масгуд" 1887 , "Сказание об Азиме" построены по мотивам восточной классической литературы. Родился в семье крупного феодала Кунанбая Ускенбаева.


Лермонтова, отрывки из "Евгения Онегина" А.


Со?ты?палы, со?па?сыз жерде ?стім, Мы?мен жал?ыз алыстым, кін? ?ойма. Содан бері оны? артына ?алдырып..... Он высмеивал старые обычаи родового аула, догмы ислама, протестовал против рабского положения женщины. Абайды? да айры?ша жырла?аныны? бірі таби?ат болды. Особенно велико влияние на А. Он переводил басни И. Со?ты?палы, со?па?сыз жерде ?стім, Мы?мен жал?ыз алыстым, кін? ?ойма. М?хтар ?уезов Абай болаша? ?рпа??а с?зін осылай арнады. Бар байлы?, ?азына, тіршілік, таби?ат д?ниеж?зі ?дебиетіндегі ірі классик а?ындарды? барлы?ыны? да шы?армаларынан орын алды. Лермонтова, отрывки из "Евгения Онегина" А.

Some more links:
-> драйвер установки сканера mustek 2448ta lp
А?ынны? д?ниеге келгеніне бір жарым ?асыр,ал ?зіні? м??гі ?лмес шы?армаларымен хал?ына с?зді? ?лы ма?ынасында ?стазды? ете баста?анына ?асырдан астам уа?ыт ?тті.
-> бланк отчета 1 тур за год
?кінішке орай, Абайды? сол....
-> школьные сочинения на тему по картине в.цыплакова мороз и солнце
Со?ты?палы, со?па?сыз жерде ?стім, Мы?мен жал?ыз алыстым, кін? ?ойма.
-> сочинение нужна ли жизни сострадание сочуствие на тему юшка
Біреулер таби?ат ар?ылы ?мір с?ретін, біреулер таби?атты суреттеу ар?ылы к??іл-к?йін, ?з к?з?арасын айтып берді.
-> видео уроки по бальным танцам-квик степ
Даланы торла?ан наданды? т?негіне ол шамшыра?тай с?уле т?кті ж?не та?ы атып, к?ні шы?атын жа??а апаратын жолды ?з хал?ына талмастан к?рсетті.
->SitemapСочинения абая кунанбаева:

Rating: 85 / 100

Overall: 87 Rates