Home Батырлар жыры презентациялар слайдтар


Батырлар жыры презентациялар слайдтар


Жа?а та?ырып Жырда айтылатын негізгі м?селе 1. Алпамыс д?ниеге ?алай келді? М??алімдерге арнал?ан н?с?аулы? 2. Ат жалын тартып, ?олына ?ару ал?ан жас батыр еліні? намысы ?шін сырт?ы жау?а ?арсы аттанып, есепсіз ?иынды?тардан ?тіп, а?ыры же?іспен оралады. Жырда?ы т?л?аларды топтастырып, сипаттама беру. Интерактивті та?тадан к?не т?ркі алфавитіні?, тас ескерткіштерді? суреті к?рсетіледі. Батырды? ерлігі ?ыр?ын ?ант?гісте к?рінеді. Елді? «Сондай батырым болса» деген арманына сай на?ыз батыр. ?айрат, ?айсарлы? сия?ты таза жігіти ?асиеттерден бас?а к?ркем мінез де с?ралады. Айдарлысын ??л ?ылды, Т?лымдысын т?л ?ылды... Чача Се??нмен ай?асты 5. Алып-Ер Т???аны? Барысхан, ?арахан, Шиде, Ала? атты ?лдары бол?ан и?. О?ушыларды? ізденімпазды??а, шы?армашылы??а деген ынталарын арттырып, білімдерін ке?ейту. Ондай алып бара жат?ан к?рініс емес, ?андай ?айратты ?ыз дейсі? де ?оясы?. Бас?аны ?айдам, бізде жол — біреу ж?не ол жол?а т?скенімізді? к?м?нсіз к?рсеткіштеріні? бірі мен бірегейі — «балам батыр болсыншы» деп тілеу. Орындарында отырып видеоролик тамашалайды Орта?а шы?ып берілген т?стерді та?дап, сол бойынша топ?а б?лінеді. Жырды батырлар жырымен салыстыру. Ха? жолында?ы ?а?арманды? пен ?ыздай сыпайы мінезділікті бір бойына си?ыза ал?ан батырларды? ?атарына ?амбар да кіреді. Осы бейбітшілік ?мірді бізге ?перген елімізді? алып батырлары емес пе? Жадымда жыр мазм?ны та?ырыбы бойынша де?гейлік тапсырмалар орындалады. Оны т?ркі халы?тарыны? ерлік туралы ??ымыны? жиынты? бейнесі деуге болады. К?лтегін т?лпарлары - Алып шалшы а? ай?ыр, Азмана?, ?арагер, Баш?ы боз ат К?лтегін ?міріні? жырда ?рт?рлі жас белесімен ай?ын сипатталуын теріп жазып к?ру. Саба?ты? типі: бекіту саба?ы Саба?ты? т?рі: д?ст?рлі, ?орыту,талдау шы?армашылы?. Болмаса ??дай не шара, далада ?ліп ?алалы? деп» сыны?ты? таныт?ан, ?лі-тіріні разылау?а тырыс?ан пендесіне Алла Та?ала неге бермесін?! Жо?тау Фирдоусиді? «Ша?нама » кітабында жазыл?ан жо?. ІІ ?й тапсырмасын с?рау. О?ыту ?дістері: О?ыту мен о?уда?ы жа?а ?діс-т?сілдер, о?ытуда АКТ-ны пай-далану, сыни т?р?ыдан ойлау?а ?йрету, о?ыту ?шін ба?алау ж?не о?уды ба?алау. Ежелгі т?ркі ?ліпбиіндегі ?ріп саны А 35 В 30 С 25 Д 20 Жауабы:А 2. ?арындасы ?кесі Шешесі ?йелі ?кесіні? а?асы ??лтайды? баласы Тайшы? ханны? ?ызы Тайшы? еліне хан бол?ан адам К??нен ту?ан ?л ?лтанны? ?йелі Алпамысты? ?лы ??лтай Г?лбаршын Тортай Байб?рі Аналы? ?арлы?аш Ж?дігер Кей?уат ?арак?зайым ?лтан Бадамша Венн диограммасы «?обыланды батыр» ??састы?ы «Алпамыс батыр»жыры Ой т?йін.


?орытындылау Батырлар жыры — елдікті, «К?лтегін»жыры- елдікті, Исатай-Махамбет-еркіндікті, Желто?сан к?терілісі-т?уелсіздікті ту етті, сол ?шін к?ресті.


« Б?кіл т?ркі хал?ы ?шін Т?н ?й?ымды т?рт б?лдім, Жанып к?йдім, ?рт болдым» «К?лтегін»жырынан. Білге ?а?ан,К?лтегін,Тонык?к ескерткіштері ?ай жерден табыл?ан А ?ытайдан В Византиядан С Мон?олиядан Д ?ндістаннан Жауабы:А Тапсырма. Саба?ты? к?рнекілігі: слайдтар,пара?шалар, «Батырлар жыры», «Алпамыс батыр» жыры кітаптары. ?на?анын содан біл, — бір ?ыз ?осып сыйлады. Алпамыс ?иялдан ту?ан кейіпкер. Жаратушы жал?ыз Ха? де?гейіне ?нады. Б?л жолдардан біз ?з хал?ыны? т?уелсіздігі, намысы ?шін т?н ?й?ысын т?рт б?лген ерлерді? ?рдіс ?имылын, дамылсыз жортуларын к?рер едік. Шын к??ілмен істелген д??а тек, тіріні? ?ана емес О д?ниені? де рухани азы?ы. ІІ ?й тапсырмасын с?рау. «К?лтегін» жазуыны? авторы А Яксарт В Уалиханов С Йолыг-тегін Д Итиль Жауабы:С 4.

Some more links:
-> ростехнадзор вопросы и ответы по элек
Айдарлысын ??л ?ылды, Т?лымдысын т?л ?ылды...
-> инструкция beko wke 54580
?амбарды? болып жатсын к??ілі шат, — деп ая?талуы да тегін емес.
-> как научиться вышивать лентами видео уроки на русском языке смотреть бесплатно
?орытындылау Батырлар жыры — елдікті, «К?лтегін»жыры- елдікті, Исатай-Махамбет-еркіндікті, Желто?сан к?терілісі-т?уелсіздікті ту етті, сол ?шін к?ресті.
-> как писать сочинение по картине вербы в половодье 1967
??гіме негізінен Алпамыс пен ?обыланды жайлы ?рбігендіктен ?ал?ан ?а?армандарды? б?рі ?асиеттен ж?рдай екен деген пікір туындап ?алмасын.
-> видеоурок на гитаре там высоко
Ба?алау Формативті ба?алау Топтарды? бірін-бірі ба?алауы Жасыл,сары,?ызыл ж?лдызшаларды к?рсету ар?ылы Формативті ба?алау VIII.
->SitemapБатырлар жыры презентациялар слайдтар:

Rating: 96 / 100

Overall: 92 Rates